บทความ > ประเภทของนวัตกรรมสื่อการสอน พร้อมตัวอย่างนวัตกรรม

ประเภทของนวัตกรรมสื่อการสอน พร้อมตัวอย่างนวัตกรรม

Responsive image
31 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:41 น. 39,595

รายละเอียดย่อ

เนื่องจากมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เครือข่ายและเทคโนโลยีโทรคมนาคม ทำให้นักการศึกษาพยายามนำศักยภาพของเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆ จำนวนมากมาย ทั้งการเรียนด้วยตนเองการเรียนเป็นกลุ่มและการเรียนแบบมวลชน ตลอดจนสื่อที่ใช้เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรม ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

รายละเอียด


นวัตกรรมสื่อการสอน 

            เนื่องจากมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เครือข่ายและเทคโนโลยีโทรคมนาคม ทำให้นักการศึกษาพยายามนำศักยภาพของเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆ จำนวนมากมาย ทั้งการเรียนด้วยตนเองการเรียนเป็นกลุ่มและการเรียนแบบมวลชน ตลอดจนสื่อที่ใช้เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรม ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ประเภทของนวัตกรรมสื่อการสอน

ผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์

แบบฝึก/ชุดฝึก

ชุดการเรียน

ชุดการสอน

เอกสารประกอบการสอน

บทเรียนสำเร็จรูป

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

วิดิทัศน์

เกมนิทานการ์ตูน

สื่อประสม

รูปแบบ/เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้

รูปแบบการจัดการเรียนรู้

รูปแบบการเรียนรู้

เทคนิคการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

เทคนิคการปรับพฤติกรรม

การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ

การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

การจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ฯลฯ

การจำแนกประเภทของนวัตกรรมการเรียนรู้ตัวอย่างนวัตกรรม


คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI : Computer-Assisted Instruction)

มัลติมีเดีย (Multimedia)

การประชุมทางไกล (Tele Conference)

วีดีทัศน์แบบมีปฎิสัมพันธ์ (Interactive Media/Video)

บทเรียนสำเร็จรูป (Programed Instruction)

เครื่องช่วยสอน(Teaching Machine)

วิทยุและโทรทัศน์ช่วยสอน (Teaching By Radio and TV)

ชุดการสอน (Learning Packages)


บทความที่เกี่ยวข้อง

ปรับนโยบายการศึกษา การจัดการเรียนการสอนในช่วง COVIT19
รายละเอียดบทความ

ปรับนโยบายการศึกษา การจัดการเรียนการสอนในช่วง COVIT19

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีแถลงข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการ ปรับนโยบายการศึกษา ในช่วงโควิด 19 ครั้งที่ 2 ในกรณีที่ไม่สามารถทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของลูกหลานในพื้นที่ที่ยังมีความไม่ปลอดภัย เราต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันว่า นี่เป็นการจัดการเรียน การสอนในสภาวะที่ไม่ปกติ ในพื้นที่ยังมีความไม่ปลอดภัย ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ โดยผมและบุคลากรกระทรวงศึกษาฯ ทุกคน ได้พยายามสุดความสามารถเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน เพราะ “การเรียนรู้นำการศึกษา” โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้ด้วยเจตนาข้างต้น ทำให้เราออกแบบการเรียนการสอนในช่วง COVID-19 โดยมีรายละเอียดในภาพรวมมาไว้ให้
31 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:10 น.
2042