บทความ > เอกสารแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19

เอกสารแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19

Responsive image
31 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:13 น. 659

รายละเอียดย่อ

แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศได้รวบรวมองค์ความรู้ และวิธีการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อใช้ในการสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง และนักเรียน

รายละเอียด            แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศได้รวบรวมองค์ความรู้

และวิธีการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อใช้ในการสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง และนักเรียน


         จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศจีนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และแพร่ระบาด ไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 เป็นระยะเวลายาวนาน และ มีแนวโน้มจะรุนแรงและขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่ระดับจังหวัดไปจนถึงระดับตำบล และชุมชนที่ห่างไกล โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง แนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดในสถานศึกษาต่าง ๆ ซึ่งมีเด็ก เยาวชน และบุคลากรทางการศึกษา อันเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศ

ข้อเสนอแนะในแนวทางปฏิบัติฯ ฉบับนี้ เหมาะสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ รวมถึงหน่วยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชนที่จัดการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน อาชีวศึกษา วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานการศึกษานอกระบบ เพื่อความเข้าใจตรงกันในการใช้แนวทางปฏิบัติฯ เล่มนี้ ทางคณะผู้จัดทำใช้คำเรียกรวมกันว่า “สถานศึกษา” และ “เด็ก” หรือ “นักเรียน” อันครอบคลุมถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในระดับช่วงวัยต่าง ๆ รวมถึงคำว่า “เจ้าหน้าที่” ซึ่งหมายรวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็น ครู เจ้าหน้าที่ในโรงเรียน แม่บ้าน คนครัวภารโรง เป็นต้น


        แน่นอนว่า เพียงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา อาจจะไม่เพียงพอต่อการดูแล นักเรียน นักศึกษา ให้ปลอดภัยจากโรค ในเล่มนี้ จึงมีแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ปกครองผู้ดูแลเด็ก อีกด้วย โดยที่ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่จากสถานศึกษาสามารถแนะนำ บอกต่อให้กับผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก เพื่อนนำไปปฏิบัติต่อได้

ที่สำคัญ สถานศึกษาต้องเป็นกำลังสำคัญในการสื่อสารแก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค ซึ่งเด็กและเยาวชน ในฐานะกลุ่มสำคัญที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในชุมชน (change agents) ก็จะสามารถบอกต่อให้กับครอบครัวและชุมชนได้

 แต่ละสถานศึกษา สามารถนำแนวทางปฏิบัติฯ ไปปรับใช้ตามบริบทสถานการณ์ที่เกิดขึ้น กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจน ความเชื่อของแต่ละศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้องและเกิดประโยชน์สูงสุด


ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่  https://bit.ly/2SvbDRv


อ้างอิงจาก :  GUIDANCE FOR COVID-19 PREVENTION AND CONTROL IN SCHOOLS (UNICEF, WHO, IFRC) March 2020


บทความที่เกี่ยวข้อง